Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Apr
Apr

2011

Apr
Apr

2012

Apr
Apr

2013

Apr
Apr

Diff,%

Apr12-
Apr 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

118,2

127,7

129,9

133,2

+2,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

133,1

118,3

138,0

130,9

136,8

+4,5

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

113,4

120,9

122,4

125,6

+2,6

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

113,8

116,8

117,7

121,1

+2,8

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

107,8

111,1

112,5

112,0

-0,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,4

110,6

112,1

111,3

-0,7

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

115,1

116,6

117,3

120,7

+2,8

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

116,6

116,4

116,8

120,1

+2,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.