Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2009

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Note

Products

 

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1)  Calves1)

1867

2275

1786

1791

2329

1671

1638

1984

AP

Smågrisar2)  Piglets2)

 

1976

1794

1475

2083

1780

1250

2050

2210

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3)  Fattened calves3)

2266

2230

2188

2666

2187

2379

2726

2634

 

Hanungnöt4)  Young male cattle4)

2595

2823

2956

3200

2811

3125

3373

3127

 

Ko5)  Cows5)

 

1848

2068

2219

2542

2053

2313

2643

2606

 

Slaktsvin6)  Pigs for slaughter6)

1487

1423

1470

1708

1347

1366

1645

1748

AP

Grisar – klass S7)
  Pigs – (carcasses) grade I
7)

1500

1431

1385

1508

1361

1280

1397

1617

AP

Grisar – klass E8)
  Pigs – (carcasses) grade II
8)

 

1458

1389

1340

1475

1318

1239

1382

1573

 

Får (tackor och baggar)9)  Sheep9)

906

917

908

1011

1151

1249

1405

1405

 

Lamm10)  Lambs10)

 

3071

3072

3108

3372

3977

4120

4622

4968

AP

Slaktkyckling11) 
  Chickens, live weight 11)

859

859

955

956

837

958

956

S


1)   Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.  Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)   Basvikt  t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100 kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)   Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)   Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)   Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)   Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)   Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcass weight.

8)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcass weight.

9)   Får (tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (ewes and rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight incl. market price premium/reduction.

 

Anm.:  Alla priser i denna tabell, bortsett Grisar klass S och E, baseras på grundnoteringar från ett antal utvalda slakteriers avräkningsprislistor. Dessa grundnoteringar vägs ihop till ett pris och uppå det läggs sedan leveranstillägg/marknadstillägg.

AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note: All prices in this table, except for Pigs classes S and E, are based on base prices in the output price lists of a number of selected slaughterhouses. These base prices are weighted into one price and then delivery and market surcharges are added.

Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).