Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1307

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2013:05
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2013:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de preliminära årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 2,5 % under 2012 jämfört med 2011 medan A-index ligger ungefär i nivå med 2011.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

Preliminära årsindex och årspriser för 2012

Vi inväntar fortfarande slutliga uppgifter för mjölk.

 

Nytt basår under 2013

Basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100 under 2013. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikterna som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 2,5 % mellan maj 2012 och maj 2013. Djurfoder (+10,9 %) och Utrustning (+2,6 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan Energi och smörjmedel är den kostnadspost som gått ner mest (-3,3 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 2,7 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster har stigit med 2,0 % mellan maj 2012 och maj 2013.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 3,7 % mellan maj 2012 och maj 2013.  

Priserna på vegetabilieprodukter ökade med 4,7 % under perioden. Posterna Potatis (+49,7 %) och Foderväxter (+9,6 %) steg mest medan industrigrödor sjönk mest (-11,7 %). Att Potatis stigit så mycket beror på att prisnoteringarna för Matpotatis under maj 2012 var relativt låga.

Priserna på animalieprodukter i maj 2013 ligger i genomsnitt 3,0 % högre än maj 2012. Avräkningspriserna steg för bland annat Svin och Mjölk, +3,0 % respektive +6,8 %. Detta medan avräkningspriserna för bland annat Nötkreatur och Ägg sjönk, -4,1 % respektive -5,7 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 3,4 % mellan maj 2012 och maj 2013. Priserna för Vegetabilier steg med 2,3 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 3,9 %.

KPI-J ökade med 3,3 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, gått ner med -0,2 % sett över denna 12-månadersperiod.