Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Maj
May

2011

Maj
May

2012

Maj
May

2013

Maj
May

Diff,%

Maj 12-
Maj 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

118,3

127,7

130,2

133,5

+2,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,1

121,4

137,5

135,2

140,3

+3,7

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

114,2

121,3

123,3

127,5

+3,4

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,4

116,5

118,1

122,0

+3,3

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

108,0

111,3

112,4

112,2

-0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,5

110,9

112,0

111,4

-0,5

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,6

116,3

117,8

121,4

+3,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,8

116,0

117,5

120,6

+2,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.