Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2013:06
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2013:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Korrigeringen avser posten Andra animaliska produkter där ett felaktigt pris nu korrigerats. De genomsnittliga priserna för denna post går efter korrigering upp med 23,5 % jämfört med juni 2012 istället för ned -1,3 %. Denna förändring påverkar även indexen på aggregerad nivå.

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 2,5 % under 2012 jämfört med 2011 medan A-index ligger ungefär i nivå med 2011.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Nytt basår under 2013

Basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100 under 2013. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikterna som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 1,7 % mellan juni 2012 och juni 2013. Djurfoder (+9,3 %) är den kostnadsposten som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan Gödning- och jordförbättringsmedel gått ner mest (-12,3 %). Sammantaget steg priserna på olika insatsvaror med 1,7 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster steg med 1,8 % mellan juni 2012 och juni 2013.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 3,0 % mellan juni 2012 och juni 2013.  

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 1,4 % under perioden. Priserna för posterna Potatis och Foderväxter steg mest, +11,5 % respektive +9,6 %. Industrigrödor sjönk mest (-12,7 %) följt av Frukt och grönsaker (-8,7 %).

Priserna på animalieprodukter i juni 2013 ligger i genomsnitt 4,3 % högre än i juni 2012. Stigande priser på Mjölk (+11,5 %) bidrar mest till detta. Både Nötkreatur och Ägg sjönk under perioden med -6,9 % medan Får och getter steg med 2,4 %.  

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,9 % mellan juni 2012 och juni 2013. Priserna för Vegetabilier steg med 2,7 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 2,9 %.

KPI-J ökade med 3,1 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, gått ner med -0,1 % sett över denna 12-månadersperiod.