Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Juni
June

2011

Juni
June

2012

Juni
June

2013

Juni
June

Diff,%

Juni 12-
Juni 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

118,4

127,4

130,1

132,3

+1,7

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,1

129,1

137,0

139,0

143,2

+3,0

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

116,4

121,9

124,4

128,0

+2,9

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,6

116,9

118,5

122,1

+3,1

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

108,0

111,0

112,1

112,0

-0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,5

110,6

111,7

111,2

-0,4

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,4

115,9

118,8

121,6

+2,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,2

114,7

119,1

120,8

+1,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.