Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1311

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2013:09
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2013:09
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 2,5 % under 2012 jämfört med 2011 medan A-index ligger ungefär i nivå med 2011.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Revidering av prisindex för Storboskap

Vi har reviderat indexserien för Storboskap. Revideringen omfattar månadsindexen från och med januari 2012  till och med juli 2013 samt årssiffrorna för 2012. Revideringen omfattar även de index som skickas till EU för samma period. Uppmärksamma också att revideringen även påverkar index på aggregerad nivå där Storboskap ingår som ett delindex, det vill säga indextalen för posten Nötkreatur, Djur, Animalieproduktion samt indextalen för totala A-index under denna period. Årsindextalet för totala A-index avseende år 2012 förändrades i och med detta från 134,1 till 134,4.

Revideringen beror på att vi har märkt att de prisnoteringar som ligger till grund för indexserien Storboskap inte följer den prisutveckling vi kan se i andra jämförbara källor. Vi tycker oss kunna härleda att den bristande kvaliteten startade under våren 2012. Vi har därför bytt källor för denna prisinsamling och i samband med detta även hämtat in priser bakåt i tiden.

Vi har inte ändrat de priser vi publicerar avseende ungtjur respektive ko i tabell 9 som därmed följer tidigare definition. Dessa priser som baseras på slakteriernas avräkningsprisnotor återspeglar alltså inte prisutvecklingen i indexserien för Storboskap fullt ut.

Nytt basår

Arbetet med att byta basår är påbörjat och basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikterna som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -1,5 % mellan september 2012 och september 2013. Gödnings- och jordförbättringsmedel (-12,1 %) och Utsäde (-4,1 %) hade gått ner mest medan  Veterinärkostnader (+3,9 %) hade ökat mest under perioden. Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -2,2 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster steg med 1,0 % mellan september 2012 och september 2013.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 1,7 % mellan september 2012 och september 2013.  

Prisutvecklingen mellan de olika vegetabilieprodukterna varierade under perioden. Priserna för t.ex. Spannmål  (-23,0 %) och Industrigrödor  (-16,3 %) sjönk medan priserna för t. ex. Potatis (+30,3 %) och Frukt och grönsaker (+8,1 %) steg. Sammantaget sjönk vegetabilieprodukter med -6,0 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter i september 2013 ligger i genomsnitt 7,3 % högre än i september 2012. Stigande priser på Mjölk (+17,2 %) bidrar mest till detta. Både Ägg och Svin sjönk under perioden, -4,9 % respektive -3,5 %, medan Får och getter steg med 9,2 %.  

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostats database.    

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 3,1 % mellan september 2012 och september 2013. Priserna för Vegetabilier steg med 2,4 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 3,4 %.

KPI-J ökade med 3,3 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, gått upp med 0,1 % sett över denna 12-månadersperiod.