Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Sep
Sep

2011

Sep
Sep

2012

Sep
Sep

2013

Sep
Sep

Diff,%

Sep 12-
Sep 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

121,2

128,4

133,0

130,9

-1,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,4

131,9

130,2

133,0

135,2

+1,7

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

115,4

122,3

123,1

126,9

+3,1

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,4

116,8

118,9

122,8

+3,3

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

108,6

111,8

112,3

112,4

+0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

108,2

111,4

111,8

111,6

-0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,5

115,8

117,7

120,9

+2,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,6

114,6

116,0

118,4

+2,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.