Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2010

Dec
Dec

2011

Dec
Dec

2012

Dec
Dec

2013

Dec
Dec

Diff,%

Dec 12-
Dec 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

124,9

129,7

133,1

130,4

-2,0

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,4

136,4

137,6

131,1

138,5

135,0

-2,6

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

119,0

121,0

123,7

125,9

+1,7

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

116,0

117,4

119,3

122,6

+2,8

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

110,1

112,3

112,2

112,4

+0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

109,6

111,9

111,7

111,6

-0,1

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

115,7

116,4

118,6

119,8

+1,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

115,4

115,2

117,7

116,3

-1,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.