Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1404

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2014:02
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2014:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de preliminära årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 0,5 % under 2013 jämfört med 2012 medan A-index steg med 1,5 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

Preliminära årsindex och årspriser för 2013

De årssiffror som publiceras för år 2013 ska tolkas och användas med viss försiktighet då många av dessa uppgifter än så länge är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindextalen för 2013. Speciellt brukar årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk påverkas. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

Revidering av indexserien ägg i PPI-J

Vi har reviderat indexserien Ägg i tabell 4 som avser producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J). Revideringen gjordes i samband med publiceringen av månadsmeddelandet avseende oktober 2013 och omfattar månadsindex från och med januari 2013 till och med september 2013. Uppmärksamma också att revideringen även påverkar index på aggregerad nivå där Ägg ingår som ett delindex, det vill säga indextalen för posten Animalier samt totala PPI-J under denna period.

Revideringen beror på att vi har uppmärksammat att de prisnoteringar som legat till grund för indexserien Ägg i PPI-J inte längre följer den prisutveckling vi kan se i andra jämförbara källor. Vi tycker oss kunna härleda att den bristande kvaliteten startade efter årsskiftet 2012/2013. Vi har därför bytt källor för denna prisinsamling. Generellt hade prisutvecklingen för Ägg, med de förra priskällorna, underskattats under denna period.

Nytt basår

Arbetet med att byta basår är påbörjat och basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikter som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -2,3 % mellan februari 2013 och februari 2014. Djurfoder (-7,0 %) och Utsäde (-4,6 %) hade gått ner mest medan Veterinärkostnader (+3,1 %) hade ökat mest under perioden. Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -3,2 % medan priserna på investerings­varor och investeringstjänster steg med +1,1 % mellan februari 2013 och februari 2014.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -3,7 % mellan februari 2013 och februari 2014.  

Prisutvecklingen mellan de olika vegetabilieprodukterna varierade under perio­den. Priserna för t.ex. Spannmål  (-17,6 %) och Industrigrödor  (-9,6 %) sjönk medan priserna för Frukt och grönsaker  (+4,9 %) steg. Sammantaget sjönk vegetabilieprodukter med -8,0 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter i februari 2014 ligger i genomsnitt 0,5 % lägre än i februari 2013. Sjunkande priser på Svin (-18,9 %) och Nötkreatur (-17,3 %) bidrar mest till detta. Priserna på Mjölk steg under perioden med +18,3 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur D samt tabell 6–7 har inte uppdaterats sedan okt 2013. Detta på grund av att medlemsländerna från och med 2013 ska leverera siffror enligt basår 2010=100. Alla länder har inte gjort detta än, inklusive Sverige, så Eurostat har inte publicerat några siffror avseende 2013.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostats database.    

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J sjönk med -0,1 % mellan februari 2013 och februari 2014. Priserna för Vegetabilier sjönk med -0,9 % medan priserna för Animalier steg med i genomsnitt 0,2 %.

KPI-J ökade med 1,7 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, minskade med -0,2 % mellan februari 2013 och februari 2014.