Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1407

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2014:05
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2014:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Under 2013 gick PM-index totalt sett upp ca 0,5 % jämfört med 2012 medan A-index steg med ca 1,1 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

Nytt basår

Arbetet med att byta basår är påbörjat och basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikter som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel sjönk enligt PM-index med i genomsnitt -1,0 % mellan maj 2013 och maj 2014. Djurfoder (-5,5 %) och Utsäde (-4,6 %) hade gått ner mest medan priserna på Växtskydds- och bekämpningsmedel (+8,5 %) hade stigit mest under perioden. Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -1,5 % medan priserna på investerings­varor och investeringstjänster steg med 1,0 % mellan maj 2013 och maj 2014.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -5,9 % mellan maj 2013 och maj 2014.  

Alla poster inom vegetabilieproduktion sjönk och sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för vegetabilieprodukter med -9,5 under perioden. Frukt och grönsaker (-15,8 %) och Spannmål  (-15,4 %) sjönk mest.

Priserna på animalieprodukter i maj 2014 ligger i genomsnitt -3,2 % lägre än i maj 2013. Sjunkande priser på Svin (-17,5 %) och Nötkreatur (-14,4 %) bidrar mest till detta. Priserna på Mjölk steg under perioden med 10,2 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Alla länder har inte färdigställt index med basår 2010 (inklusive Sverige). Därför finns det inga uppgifter redovisade för Sverige i nedanstående figur.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna och Storbritannien1, kvartalsindex (2010 = 100)

1) Storbritannien hade inte skickat in några siffror för första kvartalet 2014 när detta publicerades.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostats database.

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J steg med 0,2 % mellan maj 2013 och maj 2014. Priserna för Vege­tabilier sjönk med -1,5 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 0,9 %.

KPI-J steg med 0,3 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI,  sjönk med -0,2 % mellan maj 2014 och maj 2013.