Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1412

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2014:10
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2014:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Under 2013 gick PM-index totalt sett upp ca 0,5 % jämfört med 2012 medan A-index steg med ca 1,1 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

Nytt basår

Arbetet med att byta basår är påbörjat och basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikter som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till och med år 2005. Publicering i det nya basåret 2010=100 beräknas ske i samband publiceringen i mars 2015 som då avser månadssiffror för januari 2015.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg i genomsnitt med 0,6 % mellan oktober 2013 och oktober 2014. Priserna för Gödnings- och jordförbättrings-medel (+17,3 %) och Växtskydds- och bekämpningsmedel (+8,5 %) hade stigit mest medan Djurfoder (-4,6 %) och Energi och smörjmedel (-3,6 %) hade gått ner mest under perioden. Sammantaget steg priserna på olika insatsvaror med 0,1 % medan priserna på investerings­varor och investeringstjänster steg med 2,2 % mellan oktober 2013 och oktober 2014.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -8,6 % mellan oktober 2013 och oktober 2014.  

Bland vegetabilier steg de genomsnittliga avräkningspriserna för Blommor och plantskoleväxter (+3,9 %), Frukt och grönsaker (+2,6 %)  samt Foderväxter (+1,5 %)  medan priserna för de övriga posterna sjönk. Mest sjönk priserna för Potatis (-32,5 %) och Spannmål (-14,3 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för vegetabilieprodukter med -8,9 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter i oktober 2014 ligger i genomsnitt -8,4 % lägre än i oktober 2013. Mjölk (-10,2 %), Nötkreatur (-6,0 %) och Svin (-5,1 %) är några av de poster vars prisförändring under perioden bidragit till de sammantaget lägre genomsnittspriserna för animalieprodukter.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Alla länder har inte färdigställt index med basår 2010 (inklusive Sverige). Därför finns det inga uppgifter redovisade för Sverige i nedanstående figur.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostats database.

Prisutveckling i senare led

PPI-J steg med 0,3 % mellan oktober 2013 och oktober 2014. Priserna för Vege­tabilier sjönk med -1,8 % medan priserna för Animalier steg med i genomsnitt 1,3 %.

KPI-J ligger på ungefär samma nivå i oktober 2014 som i oktober 2013. Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, sjönk med -0,1 % mellan oktober 2013 och oktober 2014.