Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

2013

Nov
Nov

2014

Nov
Nov

Diff,%

Nov 13-
Nov 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

130,1

133,0

129,9

130,6

+0,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,5

136,1

130,9

136,1

134,7

123,0

-8,7

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

121,4

124,1

125,6

125,8

+0,2

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

117,0

118,9

122,4

122,2

-0,1

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

112,0

111,9

112,1

111,8

-0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

111,6

111,4

111,3

111,0

-0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

115,8

118,1

119,9

121,5

+1,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

114,3

117,0

116,8

120,5

+3,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.