Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Note

Products

 

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker1)  Vegetables1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Blomkål, 1:a kvalitet
  Cauliflowers, quality 1

713,1

613,0

720,5

810,4

616,0

665,7

429,9

373,8

AP

Tomater, växthusodlad 1:a kval.
 
Tomatoes under glass, quality 1

1 312,1

1 259,7

1 120,2

1 048,4

1 069,5

883,3

933,7

1 250,0

AP

Vitkål, 1:a kvalitet
  White cabbage, quality 1

265,5

223,6

221,1

276,2

179,3

183,8

266,1

200,4

AP

Växthusodlad gurka, 1:a kvalitet
  Cucumbers under glass, quality 1

1 012,9

834,5

986,3

902,2

.

.

.

.

AP

Morötter, 1:a kvalitet
  Carrots, quality 1

286,1

281,8

274,0

306,8

224,8

212,7

265,5

242,7

AP

Lök, alla kvaliteter
  Onions, all qualities

 

321,0

238,5

160,5

169,7

162,8

157,0

189,6

147,1

 

Potatis  Potatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Matpotatis2)  Main crop potatoes2)

271,1

268,3

222,1

300,5

158,9

277,1

278,5

194,3

AP

Potatis för stärkelse3) 
  Potatoes for starch3)

 

45,5

44,8

54,6

54,6

44,8

54,6

54,6

55,0

 

Frukt1)  Fruits1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Äpplen, alla  sorter
  Dessert apples, all varieties

647,2

596,2

668,6

638,7

577,5

649,6

549,3

563,6

AP

Jordgubbar på friland
  Strawberries in the open

2 422,1

2 478,7

2 130,0

2 370,0

.

.

.

.


1)   Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jul-mar, gurka mar-okt, morötter jul-apr, lök aug-apr, äpplen aug-feb samt jordgubbar jun-aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop. Average prices for several companies. Prices are presented: Cauliflowers Jun-Nov, Tomatoes Apr-Nov, White cabbage Jul-Mar, Cucumbers Mar-Okt, Carrots Jul-Apr, Onions Aug-Apr, Dessert Apples Aug-Feb and Strawberries Jun-Aug. The reported rates are weighted with only a few informants for each product. As the price variation is large in the fruit and vegetable area the weighted price therefore can differ significantly from the average settlement price that would be obtained if all growers' production were weighted together.

2)    Södra och mellersta Sverige. För perioden juni-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel. In the southern parts of Sweden, for the period June-August the price is for early potatoes. The price refers to quality SMAK Class 1 for some varieties.

3)   EU:s minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt fram till och med skördeår 2011. Därefter baspris vid 17 % stärkelsehalt inkl. uppfyllnadspremie och efterlikvid. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content up until year 2011. From 2012 basic price at 17 % starch content including bonuses and final price adjustments. Is calculated only for September to December.

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).