Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1502

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2014:12
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2014:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de preliminära årsindextalen gick PM-index totalt sett ner med -0,6 % under 2014 jämfört med 2013 och A-index sjönk med -5,7 %.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

 

Preliminära årsindex och årspriser för 2014

I och med att detta Statistiska meddelande avser december 2014 kan vi nu även beräkna årsindex och årspriser för helåret 2014 för i stort sett alla uppgifter i denna publikation. De årssiffror som publiceras här för år 2014 ska dock tolkas och användas med viss försiktighet då de flesta av dessa uppgifter än så länge är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindexen för 2014. Speciellt årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt och mjölk påverkas men även fodermedel bland insatsvarorna brukar påverkas. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

 

Nytt basår

Arbetet med att byta basår är påbörjat och basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikter som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till och med år 2005. Publicering i det nya basåret 2010=100 beräknas ske i samband publiceringen i mars 2015 som då avser månadssiffror för januari 2015.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel låg totalt sett i genomsnitt på samma nivå i december 2014 som i december 2013. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel (+12,5 %) och Växtskydds- och bekämpningsmedel (+8,5 %) hade stigit mest medan Energi och smörjmedel (-8,0 %) och Djurfoder (-3,2 %) hade gått ner mest under perioden. Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -0,6 % medan priserna på investerings­varor och investeringstjänster steg med 2,3 % mellan december 2013 och december 2014.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m.

år 2005 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -8,8 % mellan december 2013 och december 2014.  

Bland vegetabilier steg endast de genomsnittliga avräkningspriserna för Foderväxter (+1,5 %)  medan priserna för de övriga posterna sjönk. Mest sjönk priserna för Potatis (-17,3 %) följt av Frukt och grönsaker (-8,8 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för vegetabilieprodukter med -6,5 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt -10,4 % lägre i december 2014 jämfört med i december 2013. Sjunkande priser för Mjölk (-16,3 %) och Nötkreatur (-6,5 %) under perioden bidrog mest till de sammantaget lägre genomsnittspriserna för animalieprodukter.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Alla länder har inte färdigställt index med basår 2010 (inklusive Sverige). Därför finns det inga uppgifter redovisade för Sverige i nedanstående figur.

 

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostats database.

Prisutveckling i senare led

De genomsnittliga priserna inom PPI-J låg i december 2014 på samma nivå som i december 2013. Priserna för Vege­tabilier sjönk med -1,4 % medan priserna för Animalier steg med i genomsnitt 0,7 %.

KPI-J steg med 0,2 % i december 2014 jämfört med december 2013. Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, sjönk med -0,3 % mellan december 2013 och december 2014.