Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2012

2013

2014

2011

Dec
Dec

2012

Dec
Dec

2013

Dec
Dec

2014

Dec
Dec

Diff,%

Dec 13-
Dec 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

131,4

132,1

131,3

129,7

133,1

130,4

130,4

+0,0

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

134,5

136,1

128,3

131,1

138,7

134,6

122,7

-8,8

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

123,1

126,6

126,8

121,0

123,7

125,9

125,9

±0,0

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

118,4

121,8

122,4

117,4

119,3

122,6

122,9

+0,2

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

112,1

112,0

111,8

112,3

112,2

112,4

112,0

-0,3

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

111,6

111,3

111,0

111,9

111,7

111,6

111,2

-0,3

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,9

120,5

121,0

116,4

118,6

119,8

121,6

+1,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

117,3

119,0

119,3

115,2

117,7

116,3

120,0

+3,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.