Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Note

Products

 

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1)  Calves1)

1 780

1 773

2 034

2 027

1 649

1 796

1 900

2 138

AP

Smågrisar2)  Piglets2)

1 266

1 810

1 867

1 561

1 642

1 844

1 622

1 575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3)  Fattened calves3)

2 367

2 771

2 942

2 889

2 804

2 967

2 915

2 839

 

Hanungnöt4)  Young male cattle4)

2 917

3 182

3 310

3 130

3 235

3 427

3 138

3 087

 

Ko5)  Cows5)

2 279

2 558

2 800

2 614

2 599

2 862

2 666

2 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin6)  Pigs for slaughter6)

1 429

1 589

1 826

1 905

1 558

1 742

1 861

1 901

AP

Grisar – klass S7)
  Pigs – (carcasses) grade I
7)

1 385

1 508

1 680

1 691

1 395

1 625

1 669

1 552

AP

Grisar – klass E8)
  Pigs – (carcasses) grade II
8)

1 340

1 475

1 638

1 632

1 357

1 584

1 608

1 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får (tackor och baggar)9)  Sheep9)

977

1 081

1 066

1 006

866

956

896

750

 

Lamm10)  Lambs10)

3 599

3 890

4 146

4 122

3 381

3 868

3 766

3 757


1)   Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.  Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)   Basvikt 30 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100 kg live weight. Ex-farm incl. market price

 premium/reduction.

3)   Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)   Hanungnöt, klass O, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class O, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)   Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)   Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Priser inrapporterade veckovis till Jordbruksverket enligt EU-förordning som sedan viktats till månadspriser. Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcass weight.

8)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Priser inrapporterade veckovis till Jordbruksverket enligt EU-förordning som sedan viktats till månadspriser. Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcass weight.

9)   Får (tackor och baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (ewes and rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass R, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class R, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

 

Anm.:  Alla priser i denna tabell, bortsett Grisar klass S och E, baseras på grundnoteringar från ett antal utvalda slakteriers avräkningsprislistor. Dessa grundnoteringar vägs ihop till ett pris och uppå det läggs sedan leveranstillägg/marknadstillägg. På grund av vald källa för dessa prisnoteringar, återspeglar dessa priser i olika hög grad den faktiska prisnivån och den prisutveckling som skett för dessa produkter.

AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note: All prices in this table, except for Pigs classes S and E, are based on base prices in the output price lists of a number of selected slaughterhouses. These base prices are weighted into one price and then delivery and market surcharges are added. These base prices reflect the actual price level and price development to different degrees.

Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).