Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1512

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:10
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2015:10
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 0,1 % mellan oktober 2014 och oktober 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,3 %. HögreLägre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med oktober 2014, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,4 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan oktober 2014 och oktober 2015.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2010 (2010 = 100)