Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1604

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:02
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2016:02
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016. Lägre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,8 %. HögreLägre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med februari 2015, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,6 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2010 (2010 = 100)