Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Preliminära årsindex och årspriser för 2015
Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel
Utveckling av avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder till köttdjur, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till t.ex. spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad de får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta indexet mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals av priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och total index. PM-index och A-index samlar Jordbruksverket in priserna för och sammanställer. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två sistnämnda prisindexen, PPI-J och KPI-J, är specialbearbetningar gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlems länder som kan anses någorlunda jämförbara.

Preliminära årsindex och årspriser för 2015

De årssiffror som publiceras här för år 2015 ska tolkas och användas med viss försiktighet då de flesta av dessa uppgifter än så länge är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindexen för 2015. Speciellt årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt och mjölk påverkas men även fodermedel bland insatsvarorna brukar påverkas. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets insatsvaror sjönk totalt sett enligt PM-index med i genomsnitt -1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016. Lägre priser för Energi och smörjmedel (‑9,3 %) bidrog mest till detta. Exempel på andra poster där priserna sjunkit sen februari 2015 var Gödnings- och jordförbättringsmedel (-5,5 %) och Djurfoder (-2,5 %). Bland de poster där priserna stigit står Växtskydds- och bekämpningsmedel för den största ökningen med 7,2 %.

Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -1,9 %. De genomsnittliga priserna för investerings­varor och- tjänster steg däremot med 1,5 % mellan februari 2015 och februari 2016.

Ser vi till de preliminära årsindextalen så steg PM-index totalt sett med ca 0,5 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med ca 9,3 %.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 2,8 % mellan februari 2015 och februari 2016.

Bland vegetabilier steg de genomsnittliga avräkningspriserna mest för Potatis (+38,1 %) och Frukt och grönsaker (+12,2 %). De enda posterna under vegetabilier som hade lägre genomsnittliga priser i februari 2016 jämfört med februari 2015 var Spannmål (-15,4 %) och Foderväxter (-0,5 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för vegetabilieprodukter med 0,2 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt 4,6 % högre i februari 2016 jämfört med i februari 2015. Anledningen är främst högre priser på slaktdjur (Djur) i februari 2016 jämfört med februari 2015. Mest steg priserna för Nötkreatur – Storboskap (+13,9 %) under perioden. Andra animaliska produkter (‑36,6 %) samt Ägg (-0,4 %) var de enda posterna under animalieprodukter som hade lägre priser i februari 2016 jämfört med februari 2015.

Ser vi till de preliminära årsindextalen så sjönk A-index totalt sett med ca ‑0,9 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med ca 4,7 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling i senare led

De genomsnittliga priserna inom producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) steg med 2,6 % mellan februari 2015 och februari 2016. Priserna för Vege­tabilier steg med 4,6 % och Animalier steg med 1,6 %. Mejeriprodukter (‑0,4 %) var den enda produktgrupp som hade lägre priser i februari 2016 jämfört med februari 2015 medan priserna för Kött (+5,3 %) steg mest under perioden.

Ser vi till årsindextalen så steg PPI-J totalt sett med ca 0,4 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med ca 10,5 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentpriserna för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg sammantaget med 1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016. Priserna för Vegetabilier steg med 2,3 % och Animalier steg med 0,6 %.

Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, steg med 0,4 % mellan februari 2015 och februari 2016.

Ser vi till årsindextalen så steg KPI-J totalt sett med ca 0,6 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har KPI-J gått upp med ca 7,5 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.

 

Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.