Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2010=100

2013

2014

2015

2013

Feb

Feb

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

Diff,%

Feb 15-

Feb 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

109,0

108,8

109,3

110,5

108,2

109,7

108,5

-1,1

  Agricultural Input Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

108,9

105,6

104,7

110,1

108,9

103,2

106,0

+2,8

  Agricultural Output Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

109,6

110,0

110,5

108,7

108,6

108,9

111,7

+2,6

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price Index for the Food Industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

106,4

106,9

107,5

105,3

107,1

106,8

108,0

+1,1

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,8

103,6

103,6

103,6

103,4

103,5

103,9

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

103,6

103,4

103,3

103,5

103,1

103,2

103,5

+0,3

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

105,0

105,4

107,9

104,6

105,1

106,9

108,6

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

103,4

103,7

108,2

103,6

102,8

106,9

109,2

+2,1

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.