Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revidering av ”Andra varor och tjänster” i PM-index
Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel
Utveckling av avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder till köttdjur, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till t.ex. spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad de får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta indexet mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals av priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och total index. PM-index och A-index samlar Jordbruksverket in priserna för och sammanställer. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två sistnämnda prisindexen, PPI-J och KPI-J, är specialbearbetningar gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlems länder som kan anses någorlunda jämförbara.

Revidering av ”Andra varor och tjänster” i PM-index

På grund av ett påkommet fel i våra beräkningsunderlag för Andra varor och tjänster tvingas vi tyvärr göra en revidering av PM-index för perioden januari 2014 till och med maj 2016. Detta medför att index på aggregerad nivå där Andra varor och tjänster ingår också påverkas. Detta innebär att även posterna Total insatsförbrukning samt Totalt revideras.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets insatsvaror sjönk totalt sett enligt PM-index med i genomsnitt -2,0 % mellan juni 2015 och juni 2016. Lägre priser för Gödnings- och jordförbättringsmedel (-20,5 %) bidrog mest till detta. Exempel på andra produktgrupper där priserna sjunkit jämfört med juni 2015 var Djurfoder (‑3,8 %) och Veterinärkostnader (‑2,5 %). Bland de produktgrupper där priserna stigit står Utrustning för den största ökningen med 1,9 %.

Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med -3,1 %. De genomsnittliga priserna för investerings­varor och- tjänster steg däremot med 1,6 % mellan juni 2015 och juni 2016.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med ca 0,6 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med ca 9,5 %.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -3,9 % mellan juni 2015 och juni 2016.

Bland vegetabilier stod Frukt och grönsaker för den största nedgången jämfört med juni 2015 (-36,4 %). Lägre priser på jordgubbar är den största anledningen. De genomsnittliga avräkningspriserna för Potatis steg mest (+13,9 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för vegetabilieprodukter med -7,2 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt -1,4 % lägre i juni 2016 jämfört med i juni 2015. Anledningen är främst de fortsatt låga priserna på Mjölk, (‑11,3 %) under perioden.

Nötkreatur – Storboskap (+13,8 %) följt av Svin (+8,3%) var de poster under animalieprodukter som steg mest.  

Ser vi till årsindextalen så sjönk A-index totalt sett med ca ‑1,0 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med ca 4,6 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling i senare led

De genomsnittliga priserna inom producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) steg med 1,9 % mellan juni 2015 och juni 2016. Priserna för Vege­tabilier steg med 5,3 % och Animalier steg med 0,2 %.

Ser vi till årsindextalen så steg PPI-J totalt sett med ca 0,4 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med ca 10,5 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentpriserna för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg sammantaget med 0,5 % mellan juni 2015 och juni 2016. Priserna för Vegetabilier steg med 0,1 % och priserna för Animalier steg med 0,8 %.

Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, steg med 1,0 % mellan juni 2015 och juni 2016.

Ser vi till årsindextalen så steg KPI-J totalt sett med ca 0,6 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har KPI-J gått upp med ca 7,5 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.

 

Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.