Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revidering av ”Andra djur” i A-index
Revidering av ”Andra varor och tjänster” i PM-index
Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel
Utveckling av avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder till köttdjur, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till t.ex. spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad de får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta indexet mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals av priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och total index. PM-index och A-index samlar Jordbruksverket in priserna för och sammanställer. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två sistnämnda prisindexen, PPI-J och KPI-J, är specialbearbetningar gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlems länder som kan anses någorlunda jämförbara.

Revidering av ”Andra djur” i A-index

Under en längre tid har vi tvingats använda en alternativ källa för att mäta prisutvecklingen på några av posterna inom Andra djur. Vi har nu fått tillgång till priser från primärkällorna och väljer därför att göra en revidering av A-index för perioden januari 2011 till och med juni 2016. Detta eftersom vår alternativa källa inte haft samma prisutveckling som priserna från primärkällorna. I Andra djur ingår fjäderfä, ren samt vilt. Revideringen medför att index på aggregerad nivå där Andra djur ingår också påverkas. Detta innebär även att posterna Djur, Animalieproduktion samt Totalt revideras. Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende juli 2016, det vill säga publiceringsdatum 15 september 2016.

Revidering av ”Andra varor och tjänster” i PM-index

På grund av ett påkommet fel i våra beräkningsunderlag för Andra varor och tjänster tvingades vi tyvärr göra en revidering av PM-index för perioden januari 2014 till och med maj 2016. Detta medför att index på aggregerad nivå där Andra varor och tjänster ingår också påverkas. Detta innebär även att posterna Total insatsförbrukning samt Totalt revideras. Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende juni 2016, det vill säga publiceringsdatum 2 september 2016.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets insatsvaror sjönk totalt sett enligt PM-index med i genomsnitt ­­‑1,6 % mellan augusti 2015 och augusti 2016. Lägre priser för Gödnings- och jordförbättringsmedel (‑22,6 %) bidrog mest till detta. Exempel på andra produktgrupper där priserna sjunkit jämfört med augusti 2015 var Djurfoder (‑3,7 %) och Veterinärkostnader (‑2,5 %). Bland de produktgrupper där priserna stigit står Utrustning för den största ökningen med 2,7 %.

Sammantaget sjönk priserna på olika insatsvaror med ‑2,7 %. De genomsnittliga priserna för investerings­varor och- tjänster steg däremot med 2,2 % mellan augusti 2015 och augusti 2016.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med ca 0,6 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med ca 9,5 %.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 1,6 % mellan augusti 2015 och augusti 2016.

Bland vegetabilier stod Potatis för den största ökningen jämfört med augusti 2015 (+13,4 %). Exempel på andra poster som stigit under perioden är Frukt och grönsaker (+6,3 %) samt Blommor och plantskoleväxter (+5,3 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för vegetabilier med 1,7 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt 1,5 % högre i augusti 2016 jämfört med i augusti 2015. Anledningen är främst de fortsatt höga priserna på nötdjursslakt.

Nötkreatur – Storboskap (+15,3 %) följt av Svin (+6,4%) var de poster under animalieprodukter som steg mest.  

Ser vi till årsindextalen så sjönk A-index totalt sett med ca ‑1,3 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med ca 3,9 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Prisutveckling i senare led

De genomsnittliga priserna inom producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) steg med 2,2 % mellan augusti 2015 och augusti 2016. Priserna för Vege­tabilier steg med 3,6 % och Animalier steg med 1,4 %.

Ser vi till årsindextalen så steg PPI-J totalt sett med ca 0,4 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med ca 10,5 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentpriserna för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med -0,2 % mellan augusti 2015 och augusti 2016. Priserna för Vegetabilier sjönk med ‑1,4 % medan priserna för Animalier steg med 0,3 %.

Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, steg med 1,1 % mellan augusti 2015 och augusti 2016.

Ser vi till årsindextalen så steg KPI-J totalt sett med ca 0,6 % under 2015 jämfört med 2014. Jämför vi med år 2010 har KPI-J gått upp med ca 7,5 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.

 

Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.