Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2010=100

2013

2014

2015

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

Diff,%

Okt 15-

Okt 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

109,0

108,9

109,5

107,2

108,7

108,9

107,6

-1,1

  Agricultural Input Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

108,3

105,2

103,9

108,4

102,5

104,3

106,6

+2,2

  Agricultural Output Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

109,6

110,0

110,5

109,3

109,6

112,3

113,0

+0,6

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price Index for the Food Industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

106,4

106,9

107,5

106,8

106,8

107,8

108,2

+0,4

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,8

103,6

103,6

103,9

103,8

103,9

105,1

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

103,6

103,4

103,3

103,7

103,6

103,6

104,9

+1,2

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

105,0

105,4

107,9

104,4

105,7

108,9

109,1

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

103,4

103,7

108,2

101,5

104,3

110,0

109,9

-0,1

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.