Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Preliminära årsindex och årspriser för 2016
Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel
Utveckling av avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder till köttdjur, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till t.ex. spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad de får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta indexet mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals av priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och total index. PM-index och A-index samlar Jordbruksverket in priserna för och sammanställer. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två sistnämnda prisindexen, PPI-J och KPI-J, är specialbearbetningar gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlems länder som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årligen justeringen som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Inga revideringar är gjorda i samband med denna publicering.

Preliminära årsindex och årspriser för 2016

I och med publikationen avseende december 2016 publicerades årsindex och årspriser för helåret 2016 för i stort sett alla uppgifter i denna publikation. De årssiffror som publiceras här för år 2016 ska dock tolkas och användas med viss försiktighet då de flesta av dessa uppgifter än så länge är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindexen för 2016. Speciellt årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt och mjölk påverkas men även fodermedel bland insatsvarorna. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets insatsvaror steg totalt sett enligt PM-index med i genomsnitt 1,2 % mellan januari 2016 och januari 2017. Högre priser för Energi och smörjmedel (+13,2 %) bidrog mest till detta. Bland övriga produktergrupper där priserna stigit fanns bland annat Andra varor och tjänster (+2,8 %) och Utrustning (+2,2 %). De produktgrupperna där priserna sjunkit under perioden var Gödnings- och jordförbättringsmedel (‑9,0 %), Utsäde (‑2,8 %) och Djurfoder (‑1,2 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna på olika insatsvaror med 0,9 % medan priserna för investerings­varor och- tjänster steg med 2,1 % mellan januari 2016 och januari 2017.

Ser vi till de preliminära årsindextalen så sjönk PM-index totalt sett med ca ‑1,3 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med ca 8,1 %.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 5,4 % mellan januari 2016 och januari 2017.

Bland vegetabilier är det priserna för Industrigrödor (­­+12,4 %) följt av Spannmål (+6,7 %) som stigit mest i januari 2017 jämfört med januari 2016. De poster där de genomsnittliga priserna sjunkit under perioden är Potatis (‑12,4 %) och Frukt och grönsaker (-4,6 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för vegetabilier med 2,3 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt 7,6 % högre i januari 2017 jämfört med januari 2016. Anledningen är främst högre priser på mjölk jämfört med januari 2016 men även högre priser på nötdjursslakt bidrar till ökningen.

Mjölk (+15,7 %) följt av Nötkreatur – Storboskap (+6,7 %) var de poster under animalieprodukter som steg mest.  

Ser vi till de preliminära årsindextalen så steg A-index totalt sett med ca 1,6 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med ca 5,6 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Prisutveckling i senare led

De genomsnittliga priserna inom producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) steg med 1,8 % mellan januari 2016 och januari 2017. Priserna för Vege­tabilier steg med 4,1 % medan Animalier steg med 0,6 %.

Ser vi till årsindextalen så steg PPI-J totalt sett med ca 2,1 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med ca 12,8 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentpriserna för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med ‑0,2 % mellan januari 2016 och januari 2017. Priserna för Vegetabilier sjönk med ‑0,8 % medan priserna för Animalier låg i nivå med januari 2016.

Konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, steg med 1,4 % mellan januari 2016 och januari 2017.

Ser vi till årsindextalen så steg KPI-J totalt sett med ca 0,4 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har KPI-J gått upp med ca 8,0 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.

 

Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database.