Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1706

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:04
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2017:04
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,5 % mellan april 2016 och april 2017. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 5,9 %. Högre priser på Mjölk jämfört med april 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerande livsmedel (PPI-J) med 4,2 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,4 %.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2010 (2010 = 100)