Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2013

2014

2015

2016

2014

Juni

June

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker1)  Vegetables1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Blomkål, 1:a kvalitet

782

680

715

876

1 004

927

871

837

 

  Cauliflowers, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tomater, växthusodlad 1:a kvalitet

1 174

1 267

1 353

1 295

935

1 026

1 070

1 071

 

  Tomatoes under glass, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Vitkål, 1:a kvalitet

328

348

430

429

517

712

589

585

 

  White cabbage, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Växthusodlad gurka, 1:a kvalitet

938

862

966

1 078

627

638

604

853

 

  Cucumbers under glass, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Morötter, 1:a kvalitet

330

300

358

338

.

.

.

.

 

  Carrots, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Lök, alla kvaliteter

153

153

270

216

.

.

.

.

 

  Onions, all qualities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Matpotatis2)  Main crop potatoes2)

300

254

274

306

486

378

439

402

AP

Potatis för stärkelse3)

55

59

60

63

.

.

.

.

 

  Potatoes for starch3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt1)  Fruits1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Äpplen, alla sorter

613

620

629

579

.

.

.

.

 

  Dessert apples, all varieties

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Jordgubbar på friland

2 370

2 314

2 774

2 477

1 881

3 757

1 604

1 816

 

  Strawberries in the open

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jun-mar, gurka mar-okt, morötter jul-apr, lök aug-apr, äpplen aug-feb samt jordgubbar jun-aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop. Average prices for several companies. Prices are presented as follows: Cauliflowers Jun-Nov, Tomatoes Apr-Nov, White cabbage Jul-Mar, Cucumbers Mar-Oct, Carrots Jul-Apr, Onions Aug-Apr, Dessert Apples Aug-Feb and Strawberries Jun-Aug. The reported rates are weighted with only a few informants for each product. As the price variation is large in the fruit and vegetable area, the weighted price can differ significantly from the average settlement price that would be obtained if all growers' production were weighted together.

2) Södra och mellersta Sverige. För perioden juni-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel. In the southern parts of Sweden, for the period June-August the price is for early potatoes. The price refers to quality SMAK Class 1 for some varieties.

3) EU:s minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt fram till och med skördeår 2011. Därefter baspris vid 17 % stärkelsehalt inkl. uppfyllnadspremie och efterlikvid. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content up until year 2011. From 2012 basic price at 17 % starch content including bonuses and final price adjustments. The price is only calculated for the months September to December.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).