Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel
Utveckling av avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder till köttdjur, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad de får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta indexet mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals av priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och total index. PM-index och A-index samlar Jordbruksverket in priserna för och sammanställer. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två sistnämnda prisindexen, PPI-J och KPI-J, är specialbearbetningar gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årligen justeringen som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Förtydligande av engelsk översättning

I samband med publiceringen av siffror för juli har den engelska översättningen av två poster i A-index förtydligats. Frukt och grönsaker översätts till Fruits and vegetables samt Blommor och plantskoleväxter översätts till Flowers and nursery plants.

 

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets insatsvaror steg totalt sett enligt PM-index med i genomsnitt 3,0 % mellan juli 2016 och juli 2017. Priserna för produktgruppen Energi och smörjmedel steg mest (+7,2 %). Övriga produktgrupper där priserna stigit var bland annat Gödnings- och jordförbättringsmedel (+6,9 %), Andra varor och tjänster (+3,0 %), Utrustning (+2,8 %) och Djurfoder (+2,6 %). Den enda produktgruppen där priserna sjunkit under perioden var Utsäde (‑2,8 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna på olika insatsvaror med 3,1 % medan priserna för investerings­varor och -tjänster steg med 2,6 % mellan juli 2016 och juli 2017.

Ser vi till årsindextalen så sjönk PM-index totalt sett med ca ‑1,3 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med ca 8,1 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 10,5 % mellan juli 2016 och juli 2017.

Bland vegetabilier är det priserna för Foderväxter (+27,0 %) följt av Frukt och grönsaker (+9,3 %) och Spannmål (+8,3 %) som stigit mest i juli 2017 jämfört med juli 2016. Den produktgrupp där de genomsnittliga priserna sjunkit mest under perioden var Blommor och plantskoleväxter (-15,6 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för vegetabilier med 9,6 % under perioden.

Priserna på animalieprodukter låg i genomsnitt 11,2 % högre i juli 2017 jämfört med juli 2016. Anledningen är främst högre avräkningspriser på Mjölk.

Mjölk (+35,3 %) följt av Andra djur (+6,6 %) var de poster under animalieprodukter som steg mest.

Ser vi till årsindextalen så steg A-index totalt sett med ca 1,7 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med ca 5,7 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J) steg med 3,9 % mellan juli 2016 och juli 2017. Priserna för Vege­tabilier steg med 5,4 % medan Animalier steg med 3,0 %.

Ser vi till årsindextalen så steg PPI-J totalt sett med ca 2,1 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med ca 12,8 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,3 % mellan juli 2016 och juli 2017. Priserna för Vegetabilier steg med 1,2 % medan priserna för Animalier steg med 2,9 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett, steg med 2,2 % mellan juli 2016 och juli 2017.

Ser vi till årsindextalen så steg KPI-J totalt sett med ca 0,4 % under 2016 jämfört med 2015. Jämför vi med år 2010 har KPI-J gått upp med ca 8,0 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling av produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)