Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2010=100

2014

2015

2016

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

Diff,%

Aug16-

Aug17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

108,9

109,5

108,1

109,3

108,8

107,1

110,7

+3,3

  Agricultural Input Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

105,2

103,9

105,7

103,5

102,6

105,3

114,4

+8,7

  Agricultural Output Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

110,0

110,5

112,8

111,3

111,2

113,6

118,2

+4,0

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price Index for the Food Industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

106,9

107,5

108,0

107,3

108,3

108,0

110,9

+2,6

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,6

103,6

104,6

103,6

103,4

104,6

106,9

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

103,4

103,3

104,4

103,3

103,0

104,3

106,5

+2,1

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

105,4

107,9

109,0

105,9

108,8

109,2

112,0

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

103,7

108,2

110,0

104,4

109,3

110,3

113,1

+2,6

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.