Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel
Utveckling för avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling för produktionsmedel i några EU-länder
Utveckling för avräkningspriserna i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI-J och KPI-J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Revidering av mjölk i A-index

Revidering av mjölk har gjorts tillbaka till år 2005 på grund av att vår källa reviderat sina uppgifter. Påföljden blir att index för Mjölk ändras med mellan -3,2 och 0,2 indexenheter på månadsbasis med de nya uppgifterna. Detta påverkar också mer aggregerade index, då mjölk har så pass stor vikt. Animaliska produkter ändras med mellan -2,6 och 0,2 indexenheter, Animalieproduktion ändras med mellan -1,4 och 0,1 indexenheter och A-index totalt ändras med mellan -0,8 och 0,1 indexenheter.

De absoluta priserna ändras med mellan -7,5 öre och +9,1 öre per 100 kg mjölk på månadsbasis.

Denna revidering genomförs i samband med det Statistiska meddelandet avseende december 2017.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett steg priserna enligt PM-index med i genomsnitt 2,6 % mellan december 2016 och december 2017. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel steg mest (+8,9 %). Övriga produktgrupper där priserna stigit var Veterinärkostnader (+4,9 %), Växtskydds- och bekämpningsmedel (+4,4 %), Energi och drivmedel (+4,1 %), Utrustning (+3,0 %), Andra varor och tjänster (+2,9 %), Underhåll av utrustning (+2,8 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+2,1 %) och Ekonomibyggnader (+2,1 %). De enda produktgrupperna där priserna sjunkit under perioden var Utsäde (‑1,8 %) och Djurfoder (-0,1 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 2,6 % mellan december 2016 och december 2017. Priserna för investerings­varor steg med 2,8 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 2,5 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2010 har PM-index gått upp med 10,8 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett steg priserna enligt A-index med i genomsnitt 7,0 % mellan december 2016 och december 2017.

Bland vegetabilier steg priserna för Foderväxter (+27,0 %), Frukt och grönsaker (+25,9 %) samt Potatis (+10,0 %) i december 2017 jämfört med december 2016. De produktgrupper där de genomsnittliga priserna sjunkit under perioden var Industrigrödor (-7,8 %) och Spannmål (-1,9 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom vegetabilieproduktion med 10,2 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 4,8 % högre i december 2017 jämfört med december 2016. Anledningen är främst högre avräkningspriser på Mjölk.

Mjölk (+17,3 %), Får och getter (+1,2 %) samt Ägg (+0,3 %) var de poster inom Animalieproduktionen som steg mellan december 2016 och december 2017.

Ser vi till årsindextalen så steg A-index totalt sett med 7,4 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2010 har A-index gått upp med 13,1 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

 

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J) steg med 4,1 % mellan december 2016 och december 2017. Priserna för Vege­tabilier steg med 4,0 % medan priserna för Animalier steg med 4,1 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 3,7 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2010 har PPI-J gått upp med 17,0 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 4,2 % mellan december 2016 och december 2017. Priserna för Vegetabilier steg med 2,7 % medan priserna för Animalier steg med 4,8 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett steg med 1,7 % mellan december 2016 och december 2017.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,0 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi 2017 med 2010 har KPI-J gått upp med 10,2 % medan KPI gått upp med 6,5 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2010 (2010 = 100)

Prisutveckling för produktionsmedel i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Agricultural Input Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)

 

Utveckling för avräkningspriserna i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland och Sverige, kvartalsindex (2010 = 100)