Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2010=100

2015

2016

2017

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

Diff,%

Dec16-

Dec17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

109,5

108,1

110,8

108,7

108,6

109,1

111,9

+2,6

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

103,6

105,3

113,1

102,7

104,9

110,2

118,0

+7,0

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

110,5

112,8

117,0

109,2

110,9

112,8

117,4

+4,1

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

107,5

108,0

110,2

107,4

108,3

108,2

112,7

+4,2

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,6

104,6

106,5

103,8

103,9

105,7

107,5

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

103,3

104,4

106,2

103,6

103,5

105,5

107,1

+1,5

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

107,9

109,0

111,4

106,0

107,9

109,7

112,8

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

108,2

110,0

112,6

104,3

107,5

111,1

112,8

+1,5

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.