Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2010=100

2015

2016

2017

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

2018

Feb

Feb

Diff,%

Feb17-

Feb18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

109,5

108,1

110,8

109,9

108,7

110,6

113,1

+2,2

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

103,6

105,3

113,1

102,1

104,9

111,9

115,2

+3,0

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

110,5

112,8

117,0

108,9

111,7

114,7

117,5

+2,4

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

107,5

108,0

110,2

106,8

108,0

108,0

112,2

+3,9

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,6

104,6

106,5

103,5

103,9

105,7

107,4

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

103,3

104,4

106,2

103,2

103,5

105,5

107,0

+1,4

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

107,9

109,0

111,4

106,9

108,6

110,9

112,9

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

108,2

110,0

112,6

106,9

109,2

114,1

113,6

-0,5

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.