Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2015=100

2015

2016

2017

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

Diff,%

Mar17-

Mar18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

100,0

98,9

101,5

100,9

99,3

101,3

104,2

+2,9

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

100,0

101,8

109,1

100,0

101,3

109,3

110,9

+1,5

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

100,0

102,1

105,9

98,6

102,5

105,5

106,5

+0,9

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,0

100,4

102,5

99,3

100,2

101,7

104,4

+2,7

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

101,0

102,8

100,0

100,8

102,0

104,0

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,0

102,8

100,0

100,8

102,1

103,9

+1,8

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

100,0

101,1

103,2

99,2

101,2

102,8

104,9

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,6

104,0

99,0

102,0

104,0

105,4

+1,3

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.