Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel
Utveckling för avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling för produktionsmedelsprisindex i några EU-länder
Utveckling för avräkningsprisindex i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde för spannmålsodling, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader etc. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Produktionsprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är det som heter Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI-J och KPI-J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Revidering av Grönsaker samt Blommor och plantskoleväxter

På grund av ett formelfel för grönsaker i A-index har index inte beräknats korrekt. För indexposten Grönsaker blir differensen på månadsbasis som mest 0,5 indexenheter. Årsindex för Grönsaker påverkas med som mest 0,1 indexenheter.

 

För en av delposterna under Blommor och plantskoleväxter i A-index skiftade en uppgiftslämnare produkt, vilket påverkar månadsindexen med som mest 0,7 indexenheter. Årsindex för Blommor och plantskoleväxter påverkas inte.

 

Ingen påverkan på mer aggregerade index.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett steg priserna enligt PM-index med i genomsnitt 3,3 % mellan april 2017 och april 2018. Priserna för produktgruppen Energi och drivmedel steg mest (+8,4 %). Övriga produktgrupper där priserna stigit var Veterinärkostnader (+7,1 %), Utrustning (+5,5 %), Djurfoder (+4,1 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (+2,8 %), Ekonomibyggnader (+2,5 %), Andra varor och tjänster (+2,1 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+2,1 %) och Underhåll av utrustning (+0,8 %). De produktgrupper där priserna sjunkit under perioden var Utsäde (‑3,8 %) samt Växtskydds- och bekämpningsmedel (-1,2 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 2,9 % mellan april 2017 och april 2018. Priserna för investerings­varor steg med 4,8 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 2,6 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2015 har PM-index gått upp med 1,5 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2015 (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Vi har nu återetablerat en fungerande kanal som kan förse oss med priser på mjölk. De absoluta priserna på mjölk kommer därför att redovisas som vanligt igen. Uppdaterade priser finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Totalt sett steg priserna enligt A-index med i genomsnitt 2,7 % mellan april 2017 och april 2018.

Bland vegetabilier steg priserna för Frukt och bär (+70,3 %), Foderväxter (+20,1 %), Potatis (+9,7 %), Spannmål (+4,3 %) samt Blommor och plantskoleväxter (+1,6 %) i april 2018 jämfört med april 2017. De produktgrupper där de genomsnittliga priserna sjunkit under perioden var Industrigrödor (-7,8 %) samt Grönsaker (‑0,2 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 9,6 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 2,4 % lägre i april 2018 jämfört med april 2017. Produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter minskade med 4,0 % medan produktgruppen Djur minskade med 0,8 %.

Ser vi till årsindextalen så steg A-index totalt sett med 7,2 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2015 har A-index gått upp med 9,1 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2015 (2015=100)

 

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J) steg med 0,6 % mellan april 2017 och april 2018. Priserna för Vege­tabilier minskade med 0,6 % medan priserna för Animalier steg med 1,1 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 3,7 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 5,9 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2015 (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,0 % mellan april 2017 och april 2018. Priserna för Vegetabilier steg med 2,4 % medan priserna för Animalier steg med 3,3 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett steg med 1,7 % mellan april 2017 och april 2018.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,0 % under 2017 jämfört med 2016. Jämför vi 2017 med 2015 har KPI-J gått upp med 2,5 % medan KPI gått upp med 2,8 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2015 (2015=100)

Prisutveckling för produktionsmedelsprisindex i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Produktionsmedelsprisindex (PM-index) i EU-28 som helhet, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Det bör även nämnas att PM-index inom EU fortfarande redovisas med 2010=100 som basår. Orsaken till detta är att vissa medlemsländer fortfarande inte är klara med arbetet kopplat till bytet från basår 2010=100 till basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna i EU-28 steg enligt PM-index med 2,2 % under det fjärde kvartalet år 2017 jämfört med det fjärde kvartalet år 2016. Under motsvarande period steg priserna, bland de utvalda länderna, mest i Finland (+3,5 %) följt av Sverige (+3,0 %), Polen (+2,3 %), Tyskland (+2,2 %) och Danmark (+2,2 %).

Mellan 2016 och 2017 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 enligt PM-index med 1,9 %. Under motsvarande period steg priserna mest i Sverige (+2,5 %), följt av Polen (+2,3 %), Danmark (+1,9 %), Finland (+1,6 %) och Tyskland (+1,5 %).

Jämför vi 2017 med 2010 har PM-index i EU-28 gått upp med 10,1 %.

 

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i EU-28, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Sverige, kvartalsindex (2010=100)

 

Utveckling för avräkningsprisindex i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Avräkningsprisindex (A-index) i EU-28 som helhet, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Det bör även nämnas att A-index inom EU fortfarande redovisas med 2010=100 som basår. Orsaken till detta är att vissa medlemsländer fortfarande inte är klara med arbetet kopplat till bytet från basår 2010=100 till basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna i EU-28 steg enligt A-index med 3,5 % under det fjärde kvartalet år 2017 jämfört med det fjärde kvartalet år 2016. Under motsvarande period steg priserna, bland de utvalda länderna, mest i Sverige (+7,8 %) följt av Polen (+6,8 %), Finland (+6,4 %) och Danmark (+1,4 %). Priserna i Tyskland sjönk med 0,4 %.

Mellan 2016 och 2017 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 steg enligt A-index med 6,5 %. Under motsvarande period steg priserna mest i Polen (+8,8 %), följt av Danmark (+8,4 %), Tyskland (+8,2 %), Sverige (+7,1 %) och Finland (+2,6 %).

Jämför vi 2017 med 2010 har A-index i EU-28 gått upp med 15,8 %.

 

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i EU-28, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Sverige, kvartalsindex (2010=100)