Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2015=100

2015

2016

2017

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

2018

Apr

Apr

Diff,%

Apr 17-

Apr 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

100,0

98,9

101,5

101,0

99,1

101,7

105,1

+3,3

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

100,0

101,8

109,1

102,1

101,5

108,5

111,4

+2,7

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

100,0

102,1

105,9

99,2

101,7

106,0

106,6

+0,6

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,0

100,4

102,5

99,4

100,5

101,9

104,9

+3,0

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

101,0

102,8

99,9

100,7

102,6

104,4

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,0

102,8

100,0

100,8

102,7

104,4

+1,6

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

100,0

101,1

103,2

99,7

101,3

102,7

105,3

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,6

104,0

100,0

102,0

103,7

105,8

+2,0

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.