Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1809

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:07
Price indices and prices in the food sector – Annual and monthly statistics – 2018:07
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 9,0 % mellan juli 2017 och juli 2018. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 8,5 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med juli 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led var de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) helt oförändrade under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,2 %.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2015 (2015=100)