Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1810

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:08
Price indices and prices in the food sector – Annual and monthly statistics – 2018:08
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 10,4 % mellan augusti 2017 och augusti 2018. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 15,0 %. Högre priser på Spannmål jämfört med augusti 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led minskade de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 0,1 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,7 %.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2015 (2015=100)