Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2015=100

2015

2016

2017

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

2018

Sep

Sep

Diff, %

Sep 17-

Sep 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

100,0

98,9

101,5

99,4

98,2

101,3

112,8

+11,4

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

100,0

101,8

109,3

99,8

100,3

110,6

129,0

+16,7

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

100,0

102,1

105,9

100,5

102,1

106,5

108,3

+1,7

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,0

100,4

102,5

100,3

100,2

103,0

105,3

+2,3

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

101,0

102,8

100,2

101,1

103,3

105,7

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,0

102,8

100,2

101,2

103,3

105,7

+2,3

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

100,0

101,1

103,2

100,6

100,7

103,4

106,6

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,6

104,0

100,9

101,1

103,8

107,9

+4,0

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.