Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2015=100

2016

2017

2018

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

2019

Jan

Jan

Diff, %

Jan 18-

Jan 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

98,9

101,5

108,5

99,5

100,9

103,2

113,6

+10,0

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

101,8

109,3

120,2

101,4

107,8

110,9

128,0

+15,4

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

102,1

105,9

107,7

100,7

102,6

106,1

110,8

+4,4

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,4

102,5

105,0

100,6

100,4

104,2

106,4

+2,1

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

101,0

102,8

104,8

99,9

101,3

102,9

104,9

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

101,0

102,8

104,8

99,9

101,4

102,8

104,7

+1,9

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

101,1

103,2

105,7

100,4

102,1

104,4

106,2

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

101,6

104,0

106,3

100,1

104,0

104,7

105,9

+1,2

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.