Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1905

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:03
Price indices and prices in the food sector – Annual and monthly statistics – 2019:03
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 9,4 % mellan mars 2018 och mars 2019. Priserna för produktgruppen Djurfoder steg mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 16,9 %. Högre priser på Foderväxter och Spannmål jämfört med mars 2018 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 3,9 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,2 %.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J

(2015=100)