Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2016

2017

2018

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

2019

Mar

Mar

Diff, %

Mar 18-

Mar 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

98,9

101,5

108,5

99,3

101,3

104,2

113,9

+9,4

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

101,8

109,3

120,2

101,4

109,3

109,9

128,4

+16,9

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

102,1

105,9

107,7

102,5

105,5

106,5

110,7

+3,9

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,4

102,5

105,0

100,2

101,7

104,4

107,7

+3,2

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

101,0

102,8

104,8

100,8

102,0

104,0

105,9

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

101,0

102,8

104,8

100,8

102,1

103,9

105,8

+1,8

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

101,1

103,2

105,7

101,2

102,8

104,9

108,3

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

101,6

104,0

106,3

102,0

104,0

105,4

108,9

+3,3

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.