Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2016

2017

2018

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

2018

Apr

Apr

2019

Apr

Apr

Diff, %

Apr 18-

Apr 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

98,9

101,5

108,5

99,1

101,7

105,1

114,1

+8,6

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

101,8

109,3

120,3

101,9

109,0

110,8

127,1

+14,7

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

102,1

105,9

107,7

101,7

106,0

106,6

111,1

+4,2

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,4

102,5

105,0

100,5

101,9

104,9

107,7

+2,7

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

101,0

102,8

104,8

100,7

102,6

104,4

106,6

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

101,0

102,8

104,8

100,8

102,7

104,4

106,6

+2,1

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

101,1

103,2

105,7

101,3

102,7

105,3

108,1

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

101,6

104,0

106,3

102,0

103,7

105,8

108,6

+2,6

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.