Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel
Utveckling för avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Prisutveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder
Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI-J och KPI-J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett steg priserna enligt PM-index med i genomsnitt 7,8 % mellan maj 2018 och maj 2019. Priserna har stigit för samtliga produktgrupper. Djurfoder var den produktgrupp där priserna steg mest (+13,8 %) följt av Andra varor och tjänster (+10,9 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (+10,3 %), Energi och drivmedel (+5,8 %), Växtskydds- och bekämpningsmedel (+5,3 %), Underhåll av utrustning (+4,8 %), Utsäde (+4,7 %), Veterinärkostnader (+3,1 %), Utrustning (+2,9 %), Ekonomibyggnader (+2,4 %) och Underhåll av ekonomibyggnader (+1,6 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 9,3 % mellan maj 2018 och maj 2019. Priserna för investerings­varor steg med 2,8 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 7,0 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har PM-index gått upp med 8,5 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett steg priserna enligt A-index med i genomsnitt 13,5 % mellan maj 2018 och maj 2019.

Bland vegetabilier steg priserna för Foderväxter (+49,3 %), Potatis (+40,9 %), Spannmål (+10,9 %), Industrigrödor (+9,9 %), Blommor och plantskoleväxter (+8,1 %) samt Grönsaker (+3,1 %). Den enda produktgruppen där priserna sjunkit under perioden var Frukt och bär (-16,5 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 21,0 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 6,7 % högre i maj 2019 jämfört med maj 2018. Produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 8,5 % medan produktgruppen Djur ökade med 4,8 %.

Ser vi till årsindextalen så steg A-index totalt sett med 10,1 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har A-index gått upp med 20,3 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

 

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J) steg med 4,4 % mellan maj 2018 och maj 2019. Priserna för Vege­tabilier steg med 8,3 % medan priserna för Animalier steg med 3,0 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 1,7 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 7,7 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,6 % mellan maj 2018 och maj 2019. Priserna för Vegetabilier steg med 5,7 % medan priserna för Animalier steg med 1,1 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett steg med 2,2 % mellan maj 2018 och maj 2019.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,5 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi 2018 med 2015 har KPI-J gått upp med 5,0 % medan KPI gått upp med 4,8 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Prisutveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Produktionsmedelsprisindex (PM-index) i Danmark, Finland, Polen och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Det bör även nämnas att PM-index inom EU nu redovisas med 2015=100 som basår men att vissa medlemsländer fortfarande inte är klara med arbetet kopplat till bytet från basår 2010=100 till basår 2015=100.

Under helåret 2018 jämfört med år 2017, steg PM-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+6,9 %) följt av Finland (+4,1 %), Polen (+3,6 %) och Danmark (+3,2 %).  

Under det första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018, steg PM-index mest i Sverige (+9,8 %) följt av Danmark (+2,3 %). Finland och Polen har ännu inte delgivit Eurostat PM-index för det första kvartalet 2019.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i Danmark, Finland, Polen och Sverige, kvartalsindex (2015=100)

 

Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Avräkningsprisindex (A-index) i Danmark, Finland, Polen och Sverige. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del. Det bör även nämnas att A-index inom EU nu redovisas med 2015=100 som basår men att vissa medlemsländer fortfarande inte är klara med arbetet kopplat till bytet från basår 2010=100 till basår 2015=100.

Under helåret 2018 jämfört med år 2017, steg A-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+10,2 %) följt av Finland (+3,1 %) medan A-index minskade i både Danmark (-6,1 %) och Polen (-0,7 %).

Under det första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018, steg A-index mest i Sverige (+16,0 %) följt av Danmark (+2,3 %). Finland och Polen har ännu inte delgivit Eurostat A-index för det första kvartalet 2019.

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Polen och Sverige, kvartalsindex (2015=100)