Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1909

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:07
Price indices and prices in the food sector – Annual and monthly statistics – 2019:07
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 0,5 % mellan juli 2018 och juli 2019. Priserna för produktgruppen Andra varor och tjänster minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A‑index) med 6,9 %. Lägre priser på Foderväxter jämfört med juli 2018 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 5,0 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,5 %.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J

(2015=100)