Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2016

2017

2018

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

2019

Aug

Aug

Diff, %

Aug 18-

Aug 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

98,9

101,5

108,5

98,2

101,3

111,8

109,8

-1,8

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

101,8

109,4

121,5

103,2

111,1

128,2

113,4

-11,5

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

102,1

105,9

107,7

102,8

107,0

106,9

113,0

+5,7

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,4

102,5

105,0

100,5

103,1

104,9

108,1

+3,1

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

101,0

102,8

104,8

101,0

103,1

105,2

106,7

+1,4

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

101,0

102,8

104,8

101,0

103,1

105,2

106,6

+1,3

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

101,1

103,2

105,7

101,2

103,8

106,1

109,6

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

101,6

104,0

106,3

101,9

104,5

107,4

111,2

+3,6

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.