Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel
Utveckling för avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Utveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder
Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI-J och KPI-J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om vi gör några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

 

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett minskade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 2,8 % mellan september 2018 och september 2019. Priserna har minskat för produktgrupperna Djurfoder (-13,4 %), Andra varor och tjänster (-5,9 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-0,8 %) samt Energi och drivmedel (-0,8 %). Produktgrupper där priserna ökat var Utsäde (+6,1 %) följt av Veterinärkostnader (+5,7 %), Växtskydds- och bekämpningsmedel (+5,3 %), Underhåll av utrustning (+5,0 %), Utrustning (+3,4 %), Ekonomibyggnader (+1,2 %), samt Underhåll av ekonomibyggnader (+0,6 %).

Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 4,4 % mellan september 2018 och september 2019. Priserna för investerings­varor steg med 2,9 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 7,0 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har PM-index gått upp med 8,5 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

 

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett sjönk priserna enligt A-index med i genomsnitt 11,3 % mellan september 2018 och september 2019.

Bland vegetabilier sjönk priserna mest för Spannmål (-37,2 %) följt av Foderväxter (-32,6 %), Grönsaker (-19,7 %) och Potatis (-17,4 %). Produktgrupper där priserna stigit var Blommor och plantskoleväxter (+20,5 %), Frukt och bär (+8,3 %) samt Industrigrödor (+4,9 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 23,4 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 1,5 % högre i september 2019 jämfört med september 2018. Produktgruppen Djur ökade med 2,2 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 0,9 %.

Ser vi till årsindextalen så steg A-index totalt sett med 11,1 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har A-index gått upp med 21,5 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

 

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J) steg med 3,4 % mellan september 2018 och september 2019. Priserna för Vege­tabilier minskade med 0,2 % medan priserna för Animalier steg med 5,1 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 1,7 % under 2018 jämfört med 2017. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 7,7 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,4 % mellan september 2018 och september 2019. Priserna för Vegetabilier steg med 4,8 % medan priserna för Animalier steg med 2,7 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett steg med 1,5 % mellan september 2018 och september 2019.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,5 % under 2018 jämfört med 2017 medan KPI steg med 2,0 %. Jämför vi 2018 med 2015 har KPI-J gått upp med 5,0 % medan KPI gått upp med 4,8 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Utveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Produktionsmedelsprisindex (PM-index) i EU-28 som helhet, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Mellan 2017 och 2018 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 enligt PM-index med 3,8 %. Under motsvarande period steg PM-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+6,9 %) följt av Tyskland (+3,8 %), Finland (+3,7 %), Polen (+3,6 %) och Danmark (+3,2 %).  

Under det andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018, steg PM-index mest i Sverige (+7,9 %) följt av Polen (+4,5 %), Finland (+3,7 %), Tyskland (+2,5 %) och Danmark (+0,7 %). Eftersom ett medlemsland ännu inte inkommit med uppgifter för det andra kvartalet 2019 kan PM-index för EU-28 som helhet inte anges för detta kvartal.

Figur F. Utvecklingen av Agricultural Input Price Index (PM-index) i EU-28, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen, kvartalsindex (2015=100)

 

Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Avräkningsprisindex (A-index) i EU-28 som helhet, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Mellan 2017 och 2018 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 enligt A-index med 1,0 %. Under motsvarande period steg A-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+11,1 %) följt av Finland (+3,4 %) och Tyskland (+0,3 %) medan A-index minskade i både Danmark (-6,1 %) och Polen (-0,7 %).

Under det andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018, steg
A-index mest i Sverige (+14,1 %) följt av Danmark (+10,6 %), Polen (+8,8 %), Tyskland (+6,1 %) och Finland (+3,4 %). Eftersom ett medlemsland ännu inte inkommit med uppgifter för det andra kvartalet 2019 kan A-index för EU-28 som helhet inte anges för detta kvartal.

 

Figur G. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i EU-28, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen, kvartalsindex (2015=100)