Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Revideringar
Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel
Utveckling för avräkningspriser
Prisutveckling i senare led
Utveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder
Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I detta Statistiska meddelande redovisas prisutvecklingen i form av index för olika delar av livsmedelskedjan.

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM-index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A-index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI-J och KPI-J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

I detta Statistiska meddelande redovisar vi också PM- respektive A-index för övriga medlemsländer i EU i tabell 6 och 7. Vi har också i figur F och G försökt visualisera prisutvecklingen vad gäller insatsvarorna respektive avräkningspriserna för Sverige och några andra medlemsländer som kan anses någorlunda jämförbara.

Revideringar

Här redovisar vi om det görs några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Fakta om statistiken” i avsnittet ”Bra att veta”.

Revidering avräkningspriser mjölk på helårsbasis

På grund av att vi missat att inkludera efterlikvider för samtliga kategorier av mjölk för helårspriserna 2018 och 2019 tvingas vi nu revidera dem. De numera inkluderade efterlikviderna innebär en högre prisnivå på 22,6 öre för både 2018 och 2019. Då efterlikviderna för 2019 inte är fastställda ännu har vi applicerat 22,6 öre även för 2019 men denna efterlikvid kommer att revideras någon gång under 2020 när den är fastställd. Revideringen avser endast helårspriserna för 2018 och 2019 och berör alltså inte månadspriserna.

 

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett minskade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 3,3 % mellan januari 2019 och januari 2020, se figur B nedan.

Priserna har minskat för produktgrupperna Djurfoder (-13,5 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-9,0 %) samt Andra varor och tjänster (-5,7 %). Produktgrupper där priserna ökat var Veterinärkostnader (+7,7 %), Utsäde (+6,1 %), Växtskydds- och bekämpningsmedel (+5,3 %), Utrustning (+3,9 %), Underhåll av utrustning (+2,7 %), Energi och drivmedel (+1,2 %), Ekonomibyggnader (+0,5 %), samt Underhåll av ekonomibyggnader (+0,1 %).

Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 5,1 % mellan januari 2019 och januari 2020. Priserna för investerings­varor steg med 3,1 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 3,0 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med år 2015 har PM-index gått upp med 11,8 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

 

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett sjönk priserna enligt A-index med i genomsnitt 7,2 % mellan januari 2019 och januari 2020, se figur C nedan.

Bland vegetabilier sjönk priserna mest för Foderväxter (-32,6 %) följt av Spannmål (-17,9 %), Grönsaker (-17,0 %) och Potatis (-16,0 %). Produktgrupper där priserna stigit var Frukt och bär (+63,0 %), Industrigrödor (+13,5 %) samt Blommor och plantskoleväxter (+3,9 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 16,2 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 2,1 % högre i januari 2020 jämfört med januari 2019. Produktgruppen Djur ökade med 4,1 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter steg med 0,3 %.

Ser vi till årsindextalen så minskade A-index totalt sett med 1,2 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med år 2015 har A-index gått upp med 20,1 %.

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

 

Prisutveckling i senare led

Figur D redovisar Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) som steg med 0,6 % mellan januari 2019 och januari 2020. Priserna för Vege­tabilier minskade med 3,2 % medan priserna för Animalier steg med 2,4 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 3,5 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 11,4 %.

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Figur E redovisar Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) som steg med 1,5 % mellan januari 2019 och januari 2020. Priserna för Vegetabilier steg med 2,1 % medan priserna för Animalier steg med 1,2 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett steg med 1,3 % mellan januari 2019 och januari 2020.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 %.

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Utveckling för Produktionsmedelsprisindex i några EU-länder

I figur F jämförs utvecklingen av Produktionsmedelsprisindex (PM-index) i EU-28 som helhet, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Mellan 2017 och 2018 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 enligt PM-index med 3,8 %. Under motsvarande period steg PM-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+6,9 %) följt av Tyskland (+3,8 %), Finland (+3,7 %), Polen (+3,6 %) och Danmark (+2,8 %).  

Under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2018, steg PM‑index i EU-28 med 0,8 %. Under motsvarande jämförelseperiod steg PM‑index mest i Polen (+3,1 %) följt av Finland (+1,9 %) och Tyskland (+1,5 %). PM-index minskade i Sverige (-1,7 %) och i Danmark (-0,1 %).

Avslutningsvis bör nämnas att Storbritannien officiellt lämnade EU den 1 februari 2020. Figur F kommer dock att inkludera Storbritannien i EU-28 fram till och med kvartal 4 år 2019.

Figur F. Utvecklingen av PM-index (Agricultural Input Price Index) i EU-28, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen, kvartalsindex (2015=100)

 

Utveckling för Avräkningsprisindex i några EU-länder

I figur G jämförs utvecklingen av Avräkningsprisindex (A-index) i EU-28 som helhet, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Det bör poängteras att pro­duktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

Mellan 2017 och 2018 steg de genomsnittliga priserna i EU-28 enligt A-index med 1,0 %. Under motsvarande period steg A-index bland de utvalda länderna mest i Sverige (+11,1 %) följt av Finland (+3,4 %) och Tyskland (+0,4 %) medan A-index minskade i både Danmark (-5,5 %) och Polen (-0,7 %).

Under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2018, steg
A-index i EU-28 med 1,0 %. Under motsvarande jämförelseperiod steg A-index mest i Polen (+13,0 %) följt av Danmark (+6,9 %). A-index minskade mest i Sverige (-15,2 %) följt av Finland (-3,0 %) och Tyskland (-0,5 %).

Avslutningsvis bör nämnas att Storbritannien officiellt lämnade EU den 1 februari 2020. Figur G kommer dock att inkludera Storbritannien i EU-28 fram till och med kvartal 4 år 2019.

Figur G. Utvecklingen av A-index (Agricultural Output Price Index) i EU-28, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen, kvartalsindex (2015=100)