Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor

Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket år 2003 uppgick till 167 950 personer. Detta är en minskning med drygt 9 000 personer, eller ca 5 %, sedan 1999 då man senast genomförde en motsvarande undersökning. Minskningen av antalet sysselsatta inom jordbruket är en pågående trend sedan ett stort antal år tillbaka i tiden. Minskningen är betydligt svagare i början av 2000-talet än vad den var i slutet av 1990-talet, då antalet sysselsatta minskade med drygt 19 000 mellan 1995 och 1999.

Bland de stadigvarande sysselsatta var år 2003 en tredjedel kvinnor, motsvarande 48 500 personer. Denna andel är i stort sett oförändrad sedan 1999. Av totala antalet sysselsatta i jordbruket var 14 % tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning sedan 1999.

Diagram 1. Antal sysselsatta personer 1999 och 2003.

Av de stadigvarande sysselsatta, som hade en årlig arbetstid inom jordbruket på minst 1 800 timmar, var 18 % kvinnor och 82 % män. En årsarbetstid på 1 800 timmar kan sägas motsvara ett heltidsarbete. Ju färre timmar man arbetar inom jordbruket, desto större andelar är kvinnor. Bland dem som hade en årlig arbetstid på mindre än 500 timmar, var 44 % kvinnor och 56% män.

Diagram 2. Antal stadigvarande sysselsatta år 2003 efter kön och årlig arbetstid.

Det totala antalet årsverken (AWU) inom jordbruket minskade från 74 200 till 70 700, eller ca 5 %, mellan 1999 och 2003. Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst 1 800 timmar. Bland de stadigvarande sysselsatta var kvinnornas andel av det totala antalet årsverken 2003 en fjärdedel. Antalet årsverken bland de tillfälligt sysselsatta var 4 % av det totala antalet årsverken.

Diagram 3. Antal årsverken (AWU) inom jordbruket 1999 och 2003.

Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar

Av det totala antalet sysselsatta i jordbruket år 2003 fanns 143 300 personer, eller 85 %, på företag som drivs som enskild firma. På dessa företag fanns 63 000 företagare och 56 500 familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke-familjemedlemmar, utgjorde 23 800 eller 17 % av antalet sysselsatta på dessa företag.

Diagram 4. Antal sysselsatta år 2003 vid företag som drivs som enskild firma.

På företag som drivs som juridisk person fanns 24 600 sysselsatta personer eller 15 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket. Detta är en ökning med 2 000 personer sedan 1999. Det är främst antalet tillfälligt sysselsatta som ökat.

Diagram 5. Antal sysselsatta efter sysselsättningskategori vid företag som drivs som juridisk person.

Vid företag som drivs som enskild firma var antalet företagare i åldern 65 år eller äldre 18 % av det totala antalet företagare medan de som var yngre än 45 år utgjorde 25 %. De kvinnliga företagarna var i genomsnitt betydligt äldre än de manliga.

Diagram 6. Antal sysselsatta företagare år 2003 efter kön och ålder vid företag som drivs som enskild firma.

Av företagarna vid företag som drivs som enskild firma hade 28 % en årlig arbetstid som var minst 1 800 timmar. För 20 % av företagarna var den årliga arbetstiden mellan 900 och 1 799 timmar.

Diagram 7. Antal sysselsatta företagare år 2003 efter kön och arbetstid vid företag som drivs som enskild firma.

Av de företagare och familjemedlemmar som var sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma, uppgav sig 61 000, eller 52 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som var huvudsysselsättning och 15 000, eller 13 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som var bisysselsättning.

Diagram 8. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma 2003.

Sysselsättning utanför jordbruk: