Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2003

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal sysselsatta i jordbruket,

-         antal årsverken (AWU) i jordbruket,

-         antal personer med verksamhet utanför jordbruket,

-         antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har ett direkt samband med jordbruket

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juli 2002 - juni 2003.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juli 2002 - juni 2003 och baseras på uppgifter från en postenkätundersökning i juni 2003 till ca 32 000 jordbruksföretag i landet. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på 167 950 och ett medelfel på 0,7 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 167 950 ± 2 * 0,7 % * 167 950 (dvs. 167 950 ± 2 350) omfattar det verkliga antalet sysselsatta.

Övertäckning förekommer inte medan undertäckning förekommer om uppdateringen av företag i föregående års lantbruksregister (LBR), som utgör urvalsram, inte har blivit komplett. Eventuell undertäckning bedöms vara liten.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. En typ av mätfel utgörs av minnesfel. Risken finns att den som svarar på blanketten glömmer att redovisa alla anställda eller redovisar för många anställda eller lämnar felaktiga timuppgifter. En annan typ av mätfel utgörs av specifikationsfel. För uppgiftslämnaren kan det vara svårt att exakt dra gränsen mellan stadigvarande och tillfällig sysselsättning eller mellan sysselsättning i jordbruket och i närliggande verksamhet, t.ex. i skogsbruket.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 3 %. Andelen företag som inte svarade på någon fråga angående sysselsättning var ca 4,5 %. Utöver detta tillkommer bortfall som härrör från att uppgiftslämnaren inte svarat på alla frågor avseende sysselsättning. I dessa fall har, inför den statistiska bearbetningen, uppskattningar gjorts av de uppgifter som inte lämnats. Dessa uppskattningar har baserats på uppgifter från liknande jordbruksföretag som lämnat uppgifter. Modellfel förekommer i den mån dessa uppskattningar har baserats på felaktiga antaganden.

Kontroller har gjorts dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. Jämförbarheten bör också vara god med motsvarande statistik för övriga EU-länder.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO SM 34 0401 (Företag och företagare i juni 2003) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO SM 35 0401 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi.)

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.