Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket. Statistiken är EU-reglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2005

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal sysselsatta i jordbruket,

-         antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i jordbruket,

-         antal personer med verksamhet utanför jordbruket,

-         antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har ett direkt samband med jordbruket

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni 2004 - maj 2005.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni 2004 - maj 2005 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2005. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2005 genomfördes en postenkätundersökning till ca 32 000 jordbruksföretag som bl a innehöll frågor om sysselsättning på företagen.

 

Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på 173 884 och ett medelfel på 0,6 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 173 884 ± 2 * 0,6 % * 173 884 (dvs. 173 884 ± 2 087) omfattar det verkliga antalet sysselsatta.

 

I urvalsramen för postenkätundersökningen konstaterades en undertäckning främst beroende på att urvalsramen för undersökningen inte kunde uppdateras med uppgifter från ARARAT avseende 2005.

Företagsbegreppet i LBR och ARARAT skiljer sig åt. Med ett jordbruksföretag i LBR avses en inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Ett företag i LBR kan därför bestå av en eller flera jordbrukare som ansökt om arealbaserade stöd. I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. En stor del av de nya ansökningarna kom från jordbrukare som tidigare inte ansökt om stöd och därmed inte funnits med i registret över de arealbaserade stöden. En stor del av dessa jordbrukare kunde inte heller hänföras till ett befintligt företag i LBR. Dessa jordbrukare skulle kunna vara

- markägare som p.g.a. jordbruksreformen beslutat att själva bruka marken istället för att arrendera ut den till en annan brukare,

- jordbrukare/företag som tidigare funnits i LBR men som tagits bort från registret, vilket kan vara fallet om jordbruksföretaget lämnat felaktig inform- ation gällande registervariabler i LBR eller om de inte svarat på enkät- undersökningarna under flera år, eller

- jordbrukare/företag som aldrig tidigare funnits med i LBR.

I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket. De nya företagen fick inte någon enkät att fylla i utan har hanterats genom efterstratifiering och imputeringar. Eftersom de nya företagen är många, och i vissa avseenden skiljer sig från populationen i urvalsramen, förekommer därför fel i skattningarna som ytterst beror på undertäckning i ramen.

Problem med övertäckning bedöms vara små.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. En typ av mätfel utgörs av minnesfel. Risken finns att den som svarar på blanketten glömmer att redovisa alla anställda eller redovisar för många anställda eller lämnar felaktiga timuppgifter. En annan typ av mätfel utgörs av specifikationsfel. För uppgiftslämnaren kan det vara svårt att exakt dra gränsen mellan stadigvarande och tillfällig sysselsättning eller mellan sysselsättning i jordbruket och i närliggande verksamhet, t.ex. i skogsbruket.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 5 %. Andelen företag som inte svarade på någon fråga angående sysselsättning var betydligt större. Utöver detta tillkommer bortfall som härrör från att uppgiftslämnaren inte svarat på alla frågor avseende sysselsättning. I dessa fall har, inför den statistiska bearbetningen, uppskattningar gjorts av de uppgifter som inte lämnats. Dessa uppskattningar har baserats på uppgifter från liknande jordbruksföretag som lämnat uppgifter. Modellfel förekommer i den mån dessa uppskattningar har baserats på felaktiga antaganden.

Fel från bearbetningsprocessen har upptäckts och åtgärdats. Kvarstående fel från bearbetningsprocessen bedöms inte påverka resultaten i stort även om felaktiga uppgifter kan kvarstå för enskilda företag.

 

Bra att veta

Ökningen av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år bör tolkas med försiktighet. Ökningen innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet ovan).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO 34 SM 0601 (Företag och företagare i juni 2005) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 0601 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005. Svensk typologi.). Uppgifterna i dessa statistiska meddelanden baseras på en totalundersökning och stämmer därför inte exakt med de uppgifter som publiceras i detta statistiska meddelande som baseras på uppgifter från ett urval av företag.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.